Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KULLANICI VERİLERİNİ KORUMA KANUNU

Vermiş olduğunuz bilgileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde veri bankamızda saklanmakta ve korunmaktadır.

Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti. web sitesinde kullanılacak kişisel verilerin işlenmesi hakkındaki aydınlatma metni.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

Aşağıda kişisel verilerinizin Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti. tarafından ne şekilde işlendiğine ve/veya işleneceğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır. 

a) Veri Sorumlusu Hakkında 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti. tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti. veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti.’nın ya da Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti.’nın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti.’nın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti.’nın insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması 

Kişisel verileriniz, Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti. ve Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti.’nın hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. 
Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti.’nin ya da Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti.’nin iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti.’nin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti.’nin insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. 

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti. faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti. temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. 

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti.’ya yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Elit Sigorta Ara.Hiz.Ltd.Şti. tarafından duyurulacaktır. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. 

f) İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yukarıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.